Servicii administrare

Servicii Contabilitate

Organizarea şi conducerea contabilităţii cu ajutorul mijloacelor informatice
Întocmirea şi afişarea listelor de plată
Întocmirea registrelor obligatorii conform reglementărilor legale
Calculul şi evidenţa penalizărilor conform sistemului de penalizare aprobat
Întocmirea lunară a situaţiei elementelor de activ si pasiv
Emiterea de rapoarte lunare cu privire la situaţia financiar contabila
Emiterea de rapoarte la cerere cu privire la situaţia financiar contabila
Calculul, înregistrarea şi raportarea catre ANAF a taxelor şi impozitelor
Editarea ştatelor de plată aferente salariilor plătite
Întocmirea de facturi aferente veniturilor obţinute de Asociaţie din închirierea spaţiului comun
Evidenţă salariaţi prin intermediul REVISAL

Servicii Administrare Tehnică

Inspectarea periodică a stării imobilului
Verificarea funcţionării instalaţiilor de pe proprietatea comună
Efectuarea de intervenţii minore pentru buna funcţionare a instalaţiilor
Întocmirea de referate privind intevenţiile la părţile comune
Prezentarea spre analiză a ofertelor furnizorilor de bunuri şi servicii
Procurarea materialelor necesare întreţinerii proprităţii comune şi reparaţiilor curente
Urmărirea realizării contractelor încheiate de Asociaţia de Proprietari
Supravegherea lucrărilor de reparaţii
Participarea la receptia lucrărilor de reparaţii
Controlul facturării corecte a consumurilor de energie electrică, termică, apă, gaze naturale etc, in funcţie de indexul contoarelor de bloc
Controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale personalului angajat de Asociaţia de Proprietari

Servicii Casierie

Încasarea cotelor de întreținere aferente fiecărui apartament în parte, a penalităților și a fondurilor stabilit de asociație
Programul de încasări se stabilește de comun acord cu asociația de proprietari
Posibilitatea de plată on-line prin card bancar
Posibilitatea de plată prin transfer bancar direct în contul Asociației
Posibilitatea de plată la casieria Asociației

Servicii Cenzorat

Verificarea modului de efectuare a înregistrărilor contabile
Destinaţia sumelor încasate şi a plăţilor efectuate
Verificarea listei lunare de plată şi a documentelor justificative
Evidenţierea modului de efectuare a plăţilor către bugetul de stat
Verificarea situaţiei fondurilor
Verificarea echilibrului financiar general al Asociaţiei
Întocmirea şi remiterea rapoatelor lunare asupra activităţii şi gestiunii Asociaţiei
Prezentarea Raportului Anual pentru activitatea de cenzorare